Gmina Brodnica Samorządowym Liderem Edukacji 2019

  • 10.01.2020, 11:21
Gmina Brodnica Samorządowym Liderem Edukacji 2019

Wójt Adam Zalewski podczas Gali Finałowej, która odbyła się w Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi, odebrał z rąk prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Kaczmarczyk nadany Gminie Brodnica Certyfikat i Znak Jakości "Samorządowy Lider Edukacji". 

Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy. Program to jeden z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, którego ideą, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, podnoszenia jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. 

W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Do 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej "Samorządowy Lider Edukacji" zgłosiło się ponad 140 gmin, powiatów i samorządów województw łącznie, z czego certyfikat otrzymało 38 samorządów, w tym Gmina Brodnica.

W obszernej recenzji do przyznanego Certyfikatu uznano, że gmina Brodnica spełnia większość kryteriów oceny. Podkreślono, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie polityki oświatowej gmina Brodnica z sukcesem realizowała projekty unijne, wzbogacające ofertę edukacyjną gminy o szerokie spektrum zajęć uzupełniających tzw. ,,standard”. Recenzenci dostrzegają w tym obszarze szczególne zaangażowanie władz samorządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Dzięki udziałowi w projektach uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. 

Ponadto doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne. Udział m.in. w projekcie pn. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim" przyniósł efekt w postaci współpracy nauczycieli. Szkoły rozpoznały swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie kompetencji kluczowych. Powodem do dumy dla władz samorządowych gminy Brodnica jest ponadto fakt, iż lokalne szkoły działają w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE. Gmina pozyskała środki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ,,Aktywna tablica”. Efektem jest pozyskanie 6 sztuk monitorów interaktywnych. 

Za największe wyzwanie w polityce oświatowej samorządu w bieżącym roku władze uznały brak wystarczających środków, szczególnie na zajęcia dodatkowe oraz bieżące utrzymanie i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Choć gmina pozyskuje dodatkowe fundusze pozabudżetowe z innych źródeł, m.in. UE, a także ze środków Fundacji Orły Sportu na pokrycie części kosztów zatrudnienia dwóch animatorów prowadzących zajęcia na Orliku w ramach projektu ,,Lokalny Animator Sportu”, wciąż są one niewystarczające na pokrycie wszystkich potrzeb. Uczniowie szkół biorą z sukcesami udział w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Wśród działań ukierunkowanych na wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do procesu indywidualizacji pracy z uczniem. W ramach projektów dofinansowanych ze środków UE uczniowie wszystkich szkół biorą udział w dodatkowych zajęciach. 

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Brodnica funkcjonują gabinety profilaktyki prozdrowotnej, gdzie w ramach NFZ usługi świadczy pielęgniarka. We wrześniu tego roku gmina zawarła także porozumienie, na mocy którego po jej terenie jeździ DENTOBUS z usługą dentystyczną, dedykowaną uczniom ze wszystkich gminnych szkół. Gmina, mimo swych ograniczeń, w sposób systematyczny doposaża placówki oświatowe modernizując bazę dydaktyczną w szkołach, co przyczynia się do permanentnego rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wójt zadbał również o przyznawanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, przyznawanie wsparcia finansowego na dokształcanie nauczycieli oraz przyznawanie stypendiów uczniom za wysokie wyniki w nauce „Wybitny Absolwent" i „Laureat", a także przyznawanie stypendiów sportowych. 

Recenzenci stwierdzają, iż Gmina Brodnica wykazuje wieloaspektową aktywność w obszarze oświatowym w odniesieniu do kluczowych kryteriów certyfikacyjnych określonych w regulaminie Programu „Samorządowy Lider Edukacji", w zakresie szerszym w porównaniu do innych gmin o podobnej wielkości i potencjale. 

- To szczególne wyróżnienie jakim jest nadany gminie Brodnica Certyfikat i Znak Jakości "Samorządowy Lider Edukacji" jest zasługą wielu osób i środowisk pracujących na rzecz lokalnej oświaty – podkreślił wójt podczas wigilijnego spotkania w Karbowie, 

W szczególności podziękowania złożył radnym  na czele z przewodniczącym Rady Tomaszem Nowakowskim, dyrektorom i wicedyrektorom szkół podstawowych, nauczycielom i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkół, uczniom i ich rodzicom, pracownikom urzędu gminy oraz tym wszystkim, których zaangażowanie i ogromna praca przełożyły się na sukces. 

Jolanta Tomella 
Fot. nadesłane

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe